Ārstiem

Sertifikācijas kārtība

Arodslimību ārsta specialitāte ir ārstniecības personu pamatspecialitāte. Par sertificētu arodslimību ārstu var kļūt persona ar augstāko medicīnisko izglītību – pabeidzot rezidentūru aroda medicīnā, nokārtojot sertifikācijas eksāmenu un iegūstot Arodveselības un arodslimību ārsta sertifikātu;

Arodslimību ārsti tiek sertificēti uz 5 gadiem.

Ja ir pabeigta ir rezidentūra ģimenes ārsta vai internista tādā gadījumā var tik pielīdzināti mācītie priekšmeti un rezidentūra var būt 2 gadi. 

Maksa par sertifikācijas eksāmenu un nepieciešamo dokumentu noformēšanu – 59,76 EUR CIK?????

Informācija un rekvizīti: [LINKS UZ SERTIFIKĀCIJU un KĀRTĪBU]

Sertifikācijai nepieciešamie dokumenti atbilstoši 2021.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”: [LINKS]

  • Sertifikācijas veidlapa, pieejama šeit: [MK NOTEIKUMU 2.PIELIKUMS LEJUPIELĀDĒT WORD]
  • profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte apmācības periodā un kuru apstiprinājis darba devējs vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi sertificējamā ārstniecības persona;
  • Ārsta diploma kopija;
  • izglītības dokumenta kopiju par iegūto pamatspecialitāti, apakšspecialitāti vai papildspecialitāti;
  • Atestācijas lapa;
  • maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par sertifikācijas procesa apmaksu;
  • Laulības apliecības kopija, ja mainīts uzvārds pēc diploma saņemamas;
  • Apliecība par latviešu valodas prasmi, ja izglītība iegūta krievu valodā.

Uzmanību! Iesniedzot sertifikācijai paredzētās dokumentu kopijas, personai obligāti nepieciešams uzrādīt dokumentu oriģinālus.

Rekvizīti sertifikācijas/resertifikācijas maksājuma veikšanai:

Sertifikācijas institūcija “Latvijas Ārstu biedrība” Reģ. Nr. 40008000051 Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010 AS “Swedbank” Konts: LV27HABA0551035992836

Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt:

LAĀB sekretārei Ilzei Feldbergai, telefons: 22435337 vai arī rakstīt uz e-pastu ilze.feldberga@rsu.lv