Par obligātajām veselības pārbaudēm

Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude

Ministru kabineta noteikumi Nr.219, Rīgā 2009.gada 10.martā, Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 15.panta pirmo daļu

Vispārīgie jautājumi

 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude (turpmāk – veselības pārbaude) tiem nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, un tiem nodarbinātajiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi.
 2. Noteikumi neattiecas uz veselības pārbaudēm, kas veicamas jūrniekiem, karavīriem, gaisa kuģu apkalpes locekļiem un gaisa satiksmes vadības dispečeriem, kā arī Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.
 3. Veselības pārbaudi veic personām:

3.1. kuras ir nodarbinātas vai kuras paredzēts nodarbināt darbā, kur viņu veselības stāvokli ietekmē veselībai kaitīgie darba vides faktori;

3.2. kuras ir nodarbinātas vai kuras paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos – bīstamos darbos, kur pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai apkārtējiem.

 1. Uz veselības pārbaudi šo noteikumu 3.punktā minētajos gadījumos nosūta:

4.1. personas pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas pirmreizējās veselības pārbaudes veikšanai;

4.2. nodarbinātos:

4.2.1. periodiskās veselības pārbaudes veikšanai – saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību;

4.2.2. ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes veikšanai:

4.2.2.1. ja mainās veselībai kaitīgie darba vides faktori vai īpašie apstākļi;

4.2.2.2. pēc arodslimību ārsta vai arodveselības un arodslimību ārsta (turpmāk – arodslimību ārsts) norādījuma tos nodarbinātos, kas strādā līdzīgos darba apstākļos kā nodarbinātais, kuram arodslimību ārsts konstatējis arodslimības pazīmes, kas attīstījušās viņa darba vietā esošo veselībai kaitīgo darba vides faktoru iedarbības rezultātā;

4.2.2.3. ja arodslimību ārsts obligātās veselības pārbaudes kartes (3.pieli­kums) (turpmāk – veselības pārbaudes karte) II sadaļas 12.punktā pie īpašajām piezīmēm un ieteikumiem norādījis nākamo ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes termiņu;

4.2.2.4. pēc nodarbinātā vai uzticības personu pieprasījuma, ja ir pamats domāt, ka veselībai kaitīgie darba vides faktori kaitīgi ietekmē nodarbinātā veselību;

4.2.2.5. pēc darba devēja iniciatīvas jebkurā citā termiņā, lai pārliecinātos, ka nodarbinātā veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam, tai skaitā ilgstošas vai biežas darbnespējas gadījumā.

 1. Veselības pārbaudi veic:

5.1. arodslimību ārsts, izņemot gadījumu, ja persona ir nodarbināta vai viņu paredzēts nodarbināt darbā ar jonizējošā starojuma avotiem, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu atbilst A kategorijai;

5.2. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Aroda un radiācijas medicīnas centra (turpmāk – Aroda un radiācijas medicīnas centrs) arodslimību ārsts, ja persona ir nodarbināta vai viņu paredzēts nodarbināt darbā ar jonizējošā starojuma avotiem.

 1. Ja personai pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas veikta veselības pārbaude, atkārtota veselības pārbaude nav nepieciešama un izsniegtā veselības pārbaudes karte ir derīga iesniegšanai arī citam darba devējam visā šo noteikumu noteiktajā laikposmā attiecībā uz nākamās periodiskās veselības pārbaudes veikšanu, ja darba vides faktori vai darba apstākļi ir līdzīgi.
 2. Ja nodarbināto pārceļ citā darbā vai nodarbinātais sāk strādāt pie cita darba devēja darba vietā, kurā veselībai kaitīgie darba vides faktori vai darba apstākļi ir līdzīgi iepriekšējiem darba vides faktoriem vai darba apstākļiem, nākamo periodisko šim darbam atbilstošo veselības pārbaudi veic iepriekš noteiktajā termiņā, ja tiek iesniegta iepriekšējā darba vietā veiktās veselības pārbaudes kartes kopija.
 3. Darba devējs, pie kura nodarbinātais strādā blakusdarbā, kā apliecinājumu nodarbinātā veselības stāvokļa atbilstībai veicamajam darbam pieņem pamatdarbā veiktās veselības pārbaudes darba devēja apliecinātu veselības pārbaudes kartes kopiju, ja veselībai kaitīgie darba vides faktori un darba apstākļi ir tādi paši kā nodarbinātā pamatdarbā.
 4. Ja nodarbinātajam atbilstoši darba vietā pastāvošajiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem ir veikta veselības pārbaude kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, uz veselības pārbaudi nodarbināto nenosūta un atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ir derīgs visā šo noteikumu noteiktajā laikposmā attiecībā uz nākamās periodiskās veselības pārbaudes veikšanu atbilstoši darba vides faktoriem vai darba apstākļiem. Pēc Valsts darba inspekcijas pieprasījuma darba devējs nodrošina, lai ārsta atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam būtu tulkots valsts valodā.
 5. Valsts darba inspekcija uzrauga un kontrolē, kā šos noteikumus ievēro darba devēji, bet Veselības inspekcija uzrauga un kontrolē ārstniecības personu profesionālo darbību.
 6. Nosūtīšana uz obligāto veselības pārbaudi
 7. Darba devējs atbilstoši darba vides riska novērtējumā noteiktajiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem un īpašajiem apstākļiem nosūta nodarbinātos un personas pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas uz veselības pārbaudi pie šo noteikumu 5.punktā minētā arodslimību ārsta.
 8. Darba devējs pirms nodarbinātā nosūtīšanas pie arodslimību ārsta veselības pārbaudes veikšanai var nosūtīt nodarbināto šo noteikumu 1. un 2.pielikumā norādīto laboratorisko un funkcionālo izmeklējumu veikšanai atbilstoši noteiktajiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem un īpašajiem apstākļiem un pie šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minētajiem speciālistiem, kuru apskates atbilstoši noteiktajiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem un īpašajiem apstākļiem ir obligāti nepieciešamas, vai citu papildu izmeklējumu un apskašu veikšanai, kurus uzskata par nepieciešamiem. Šajā gadījumā nodarbināto nosūta veselības pārbaudes veikšanai pie arodslimību ārsta pēc šo apskašu rezultātu saņemšanas. Izmeklējumu rezultātus nodarbinātais iesniedz arodslimību ārstam veselības pārbaudes laikā.
 9. Uz pirmreizējo veselības pārbaudi nosūta visas šo noteikumu 3.punktā minētās personas pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas.
 10. Ja šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā atbilstoši veselībai kaitīgajam darba vides faktoram vai darbam īpašos apstākļos nav norādīts cits periods, nodarbinātos uz periodiskajām veselības pārbaudēm nosūta:

14.1. reizi trijos gados, ja:

14.1.1. ķīmisko vielu ekspozīcijas indekss lielāks par 0,5, bet mazāks par 0,75;

14.1.2. nodarbinātais pakļauts tādai trokšņa iedarbībai, kas pārsniedz zemākās trokšņa ekspozīcijas darbības vērtības, bet nepārsniedz augstāko trokšņa ekspozīcijas darbības vērtību (robežās no 80 līdz 85 dB(A));

14.1.3. nodarbinātais pakļauts tādai citu fizikālo darba vides faktoru iedarbībai, kam noteiktās ekspozīcijas darbības vērtības pārsniedz atbilstošajam fizikālajam faktoram noteiktās ekspozīcijas darbības vērtības, nepārsniedzot ekspozīcijas robežvērtības;

14.1.4. nodarbināto veselību darba vidē ietekmē optiskais starojums, kas nepārsniedz noteiktās ekspozīcijas robežvērtības;

14.1.5. nodarbināto veselību darba vidē ietekmē tādi šo noteikumu 1.pielikumā minētie veselībai kaitīgie darba vides faktori, kuriem nav noteiktas robežvērtības;

14.2. reizi divos gados, ja:

14.2.1. ķīmisko vielu ekspozīcijas indekss ir lielāks par 0,75, bet mazāks par 1,0;

14.2.2. darba vietā uz nodarbināto iedarbojas vairākas ķīmiskās vielas ar līdzīgu (sinerģisku) darbību un šo vielu ekspozīcijas indeksu summa ir lielāka par 0,75, bet mazāka par 1,0;

14.2.3. nodarbinātos nodarbina darbā īpašos apstākļos – bīstamos darbos, kur pastāv augsts nelaimes gadījumu risks nodarbinātajam vai apkārtējiem (2.pielikums);

14.3. reizi gadā, ja:

14.3.1. nodarbinātā veselības stāvokli ietekmē veselībai kaitīgais darba vides faktors, kuram ir noteiktas ekspozīcijas robežvērtības un mērījumu nepieciešamība, bet nav veikti šī faktora ekspozīcijas mērījumi darba vidē;

14.3.2. ķīmisko vielu ekspozīcijas indekss ir lielāks par 1,0;

14.3.3. nodarbinātais pakļauts tādai trokšņa iedarbībai, kas pārsniedz trokšņa augstāko ekspozīcijas darbības vērtību (85 dB(A)), vai tādai citu fizikālo darba vides faktoru iedarbībai, kam noteiktās ekspozīcijas robežvērtības pārsniedz atbilstošajam fizikālajam faktoram noteiktās ekspozīcijas robež­vērtības;

14.3.4. darba vietā uz nodarbināto iedarbojas vairākas ķīmiskās vielas ar līdzīgu (sinerģisku) darbību un šo vielu ekspozīcijas indeksu summa ir lielāka par 1,0;

14.3.5. nodarbinātā veselības stāvokli darbā ietekmē kancerogēnas vielas.

 1. Nosakot periodisko veselības pārbaužu biežumu, ņem vērā veselībai kaitīgo darba vides faktoru ekspozīciju un noteiktās robežvērtības, ievērojot šādus principus:

15.1. novērtējot ekspozīciju troksnim un citiem fizikālajiem faktoriem, kuriem noteiktas ekspozīcijas vērtības, ņem vērā šo faktoru iedarbības laiku, attiecīgi pārrēķinot ekspozīciju uz nodarbināto, ja faktora iedarbības laiks pārsniedz astoņas stundas dienā un 40 stundas nedēļā;

15.2. ja nodarbinātais pakļauts vairāk nekā vienas ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta iedarbībai (vienlaikus vai pakāpeniski), ņem vērā visu darbā lietoto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iespējamo savstarpējo un kopējo iedarbību, summējot ķīmisko vielu ar līdzīgu (sinerģisku) darbību ietekmi.

 1. Ja ķīmisko vielu ekspozīcijas indekss ir mazāks par 0,5 un fizikālā darba vides faktora, kam noteiktas ekspozīcijas darbības vērtības, iedarbība uz nodarbināto nepārsniedz nevienu noteikto ekspozīcijas darbības vērtību un turklāt ir iespējams pierādīt, ka šie līmeņi atbilst ilgtermiņa darba vides apstākļiem, nodarbināto var uz periodiskajām veselības pārbaudēm nenosūtīt.
 2. Ja atbilstoši šo noteikumu 16.punktam nodarbinātie nav sūtīti uz veselības pārbaudēm, bet kārtējā riska novērtēšanā konstatē, ka darba vides riski mainījušies, radot lielāku risku nodarbinātā veselībai, un darba apstākļi vairs neatbilst šo noteikumu 16.punktā noteiktajiem, nodarbinātos nosūta uz veselības pārbaudēm saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu.
 3. Ja ķīmiskais riska faktors, ar kuru nodarbinātie saskaras darba vietā, ir metāls, kas neuzsūcas organismā caur nebojātu ādu, neizraisa kontakta alerģisku reakciju vai audzēja attīstību lokālā kontakta vietā un saistītā veidā ir darba instrumentos vai aprīkojumā, nodarbinātos un personas pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas uz veselības pārbaudēm var nenosūtīt.
 4. Periodiskās un ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes veikšanai darba devējs nosaka noteiktu laiku, ne mazāku par četrām nedēļām un ne lielāku par trijiem mēnešiem.
 5. Nosūtot uz veselības pārbaudi, darba devējs izsniedz nodarbinātajam un personai pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas veselības pārbaudes karti (3.pielikums) divos eksemplāros, iepriekš aizpildot veselības pārbaudes kartes I sadaļu “Norīkojums uz obligāto veselības pārbaudi”.
 6. Nosūtot nodarbināto uz ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudi, darba devējs izsniedz jaunu veselības pārbaudes karti un pievieno iepriekš veiktās veselības pārbaudes kartes kopiju, izņemot šo noteikumu 4.2.2.3.apakš­punktā minēto gadījumu.
 7. Nosūtot nodarbināto uz ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudi atbilstoši šo noteikumu 4.2.2.3.apakšpunktā noteiktajam, veselības pārbaudes kartes I sadaļā aiz vārdiem “Norīkojums uz obligāto veselības pārbaudi” iekavās papildus norāda konkrētu ārstniecības iestādi, uz kuru nodarbināto nosūta, paredzot, ka veselības pārbaudi veiks tajā ārstniecības iestādē, kuras ārsts norādījis termiņu ārpuskārtas veselības pārbaudes veikšanai. Ja attiecīgā ārstniecības iestāde ir izbeigusi darbību vai ārsts, kurš norādījis termiņu ārpuskārtas veselības pārbaudes veikšanai, ir pārtraucis darba tiesiskās attiecības ar ārstniecības iestādi, nodarbinātais ārpuskārtas veselības pārbaudi veic citā ārstniecības iestādē, ko norādījis darba devējs.
 8. Veselības pārbaudes kartes 6. un 7.punktu darba devējs aizpilda, norādot (ar vārdiem) darba vidē pastāvošo veselībai kaitīgo darba vides faktoru vai darbu īpašos apstākļos atbilstoši šo noteikumu 1. un 2.pielikumam. Aiz norādes par darba vidē pastāvošajiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem iekavās norāda, kad paredzēta nākamā veselības pārbaude, vai, ja nākamās veselības pārbaudes laiks ir atšķirīgs atkarībā no dažādiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem, to norāda aiz katras norādes par darba vidē pastāvošo veselībai kaitīgo darba vides faktoru.

23.1 Ja nodarbināto obligātās veselības pārbaudes veikšanai nosūta:

23.1 1. atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13.apakšpunktam un 2.punktam, veselības pārbaudes kartes 6.punktā norāda konkrēto ķīmisko vielu, kuras iedarbībai ir pakļauts vai tiks pakļauts nodarbinātais, kā arī ķīmiskās vielas iedarbības veidu, ilgumu un koncentrāciju darba vides gaisā;

23.1 2. atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 3.2.apakšpunktam, veselības pārbaudes kartes 6.punktā norāda bioloģisko aģentu, kura iedarbībai ir pakļauts vai tiks pakļauts nodarbinātais.

 1. Norādot darba stāžu, veselības pārbaudes kartes 8. un 9.punktā norāda laiku, kas nostrādāts pie konkrētā darba devēja, pastāvot veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem vai veicot darbu īpašos apstākļos.
 2. Ja nodarbināto nosūta uz ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudi, veselības pārbaudes kartes 10.2.apakšpunktā norāda iemeslu, kādēļ nepiecie­šama ārpuskārtas veselības pārbaude.
 3. Ja darba devējs norādītajā termiņā nav saņēmis arodslimību ārsta aizpildītu veselības pārbaudes karti, viņš ir tiesīgs atstādināt nodarbināto no darba, līdz nodarbinātais iesniedz darba devējam veselības pārbaudes karti, kurā ir atzīmēts, ka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam. Nodarbināto nedrīkst atstādināt no darba, ja viņš norādītajā termiņā nav veicis veselības pārbaudi no viņa neatkarīgu objektīvu apstākļu dēļ, par kuru iestāšanos nodarbinātais paziņo darba devējam.

III. Veselības pārbaudes veikšana

 1. Veicot veselības pārbaudi, arodslimību ārsts izvaicā personu, kuras veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam izvērtē (turpmāk – izmeklējamā persona), un aizpilda aptaujas veidlapu par personas veselības stāvokli (turpmāk – aptauja) (4.pielikums). Izmeklējamā persona pēc tam, kad pārliecinājusies, ka informācija veidlapā atbilst viņas teiktajam, paraksta aptaujas veidlapu. Aptaujas veidlapu arodslimību ārsts iekļauj personas medicīniskajā dokumentācijā.
 2. Arodslimību ārsts var lūgt izmeklējamās personas ģimenes ārstam papildu informāciju, lai precizētu aptaujas veidlapā sniegtās ziņas.
 3. Arodslimību ārsts, ja viņš to uzskata par nepieciešamu, var no darba devēja pieprasīt darba vides risku novērtējuma rezultātus, kas attiecas uz izmeklējamās personas darba vietu.
 4. Ja veselības pārbaudes kartē nav norādīta precīza informācija par veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem vai darbu īpašajos apstākļos un tādēļ nav iespējams veikt kvalitatīvu veselības pārbaudi, arodslimību ārsts var pieprasīt no darba devēja papildu informāciju par darba vidē esošajiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem un īpašajiem apstākļiem, kuriem nodarbinātais ir pakļauts, kā arī, ja nepieciešams, pieprasīt darba devējam precizēt veselības pārbaudes kartē norādīto informāciju, nesniedzot atzinumu par nodarbinātā veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam. Par to arodslimību ārsts izdara ierakstu veselības pārbaudes kartes 12.punktā.
 5. Arodslimību ārsts nedrīkst veikt labojumus veselības pārbaudes kartē darba devēja norādītajā informācijā.
 6. Darba devējs, saņemot šo noteikumu 30.punktā minēto arodslimību ārsta pieprasījumu, izsniedz jaunu veselības pārbaudes karti, atbilstoši precizējot veselības pārbaudes kartē norādīto informāciju.
 7. Lai pārliecinātos par darba apstākļiem, kuros nodarbinātais veic darbu, arodslimību ārstam ir tiesības pēc iepriekšējas vienošanās ar darba devēju apmeklēt tā nodarbinātā darba vietu, kura veselību viņš pārbauda.
 8. Arodslimību ārsts atbilstoši šo noteikumu 1. un 2.pielikumam izmek­lējamās personas nosūta laboratorisko izmeklējumu veikšanai un pie citiem speciālistiem obligātai mērķtiecīgai apskatei un izmeklēšanai.
 9. Ja speciālistu apskatēs un laboratoriskajos izmeklējumos iegūtie rezultāti nav pietiekami, lai noteiktu veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, arodslimību ārsts izmeklējamo personu atbilstoši šo noteikumu 1. un 2.pielikumam nosūta pie speciālistiem papildu apskates un izmeklējumu veikšanai.
 10. Ja arodslimību ārstam ir atbilstoši apliecināta kvalifikācija un aparatūra kādas šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minētās apskates vai izmeklē­juma veikšanai, viņš pats tās var veikt, nenosūtot izmeklējamo personu pie attiecīgajiem speciālistiem vai uz izmeklējumiem atbilstoši šo noteikumu 1. un 2.pielikumam.
 11. Ja saņemtie speciālistu apskates un izmeklējumu rezultāti liecina, ka izmeklējamai personai nepieciešams veikt papildu apskates, laboratoriskos vai funkcionālos izmeklējumus (kas nav minēti šo noteikumu 1. un 2.pielikumā), lai precizētu veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, arodslimību ārsts atbilstoši indikācijām izmeklējamo personu nosūta to veikšanai. Arodslimību ārsts izmeklējamās personas medicīniskajā dokumentācijā norāda papildu apskates vai izmeklējuma pamatojumu.
 12. Ja izmeklējamai personai pēdējā gada laikā veikta veselības stāvokļa pārbaude, izmeklējumi un analīzes un arodslimību ārstam tiek iesniegti apliecinoši dokumenti (izmeklējumu vai analīžu rezultāti, speciālistu atzinumi, izziņas, tai skaitā autovadītāja veselības uzziņa), arodslimību ārsts tos ņem vērā, izmeklējot attiecīgo personu un sniedzot atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam. Šādā gadījumā izmeklējamo personu nesūta atkārtoti veikt tos izmeklējumus, analīzes vai konsultācijas, kuru rezultāti par pēdējo gadu ir pieejami un izmantojami veselības stāvokļa noteikšanai un novērtēšanai.
 13. Ja arodslimību ārsts, izvērtējot izmeklējamās personas veselības stāvokli, konstatē, ka kāda šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā minētā speciālista apskate vai izmeklējums nav nepieciešams, lai novērtētu izmeklējamās personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, izmeklējamo personu uz šādām apskatēm vai izmeklējumiem var nenosūtīt, norādot pamatojumu izmek­lējamās personas medicīniskajā dokumentācijā.
 14. Ja veselības pārbaudes laikā izmeklējamai personai konstatē arodslimības pazīmes, arodslimību ārsts izsniedz izmeklējamai personai konsultanta atzinumu un pievieno nepieciešamos izmeklējumu rezultātus iesniegšanai ģimenes ārstam. Ģimenes ārsts nosūta izmeklējamo personu uz ārstu konsultatīvo komisiju arodslimībās.
 15. Ja veselības pārbaudes laikā konstatē ar darbu nesaistītu slimību, kura līdz tam nav bijusi diagnosticēta un netiek ārstēta, izmeklējamai personai papildus izsniedz izrakstu par konstatētajām novirzēm no pieņemto rādītāju normām vai par diagnosticētu slimību un nosūta izmeklējamo personu pie ģimenes ārsta turpmāko izmeklējumu un ārstēšanas vai rehabilitācijas kursa noteikšanai. Par slimībām, kas nav saistītas ar darbu, neveic atzīmi veselības pārbaudes kartē.
 16. Atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam
 17. Arodslimību ārsts pēc tam, kad saņemti izmeklējumu un speciālistu apskates rezultāti un veikta personas izmeklēšana, sniedz atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, aizpildot abos veselības pārbaudes kartes eksemplāros II sadaļu “Atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam”.
 18. Izmeklējamām personām, kuras ir nodarbinātas un kuras paredzēts nodarbināt darbā ar jonizējošā starojuma avotiem, atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam sniedz arodslimību ārsts, izņemot personas, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu atbilst A kategorijai, vai Aroda un radiācijas medicīnas centra arodslimību ārsts.

43.1 Arodslimību ārsts katru gadu līdz 15.februārim atbilstoši Aroda un radiācijas medicīnas centra tīmekļa vietnē ievietotajai veidlapai sniedz centram informāciju par iepriekšējā gadā veiktajām veselības pārbaudēm un konstatētajiem ierobežojumiem personām, kuras ir nodarbinātas un kuras paredzēts nodarbināt darbā ar jonizējošā starojuma avotiem, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu atbilst B kategorijai.

 1. Veselības pārbaudes kartē norāda, ka izmeklējamās personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam, ja:

44.1. izmeklējamā persona atzīstama par praktiski veselu;

44.2. izmeklējamai personai konstatēto veselības traucējumu gadījumā saskare ar norādītajiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem nav saistīta ar esošā veselības stāvokļa pasliktināšanos;

44.3. izmeklējamai personai, kuru nodarbina vai kuru paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos, konstatēto veselības traucējumu dēļ nevar rasties nelaimes gadījumu risks darbā pašai vai apkārtējiem cilvēkiem;

44.4. izmeklējamai personai veselībai kaitīgo darba vides faktoru izraisītie veselības traucējumi vērtējami kā viegli (dzīves kvalitāti nenozīmīgi ietekmējoši) vai vienkārši novēršami, izmantojot aizsardzības līdzekļus, un darba turpināšana norādītajos darba apstākļos nav saistāma ar būtisku (dzīves kvalitāti nozīmīgi ietekmējošu), neatgriezenisku veselības traucējumu vai komplikāciju attīstību.

 1. Ja veselības pārbaudes kartē saskaņā ar šo noteikumu 44.4.apakš­punktu norāda, ka izmeklējamās personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam:

45.1. arodslimību ārsts veselības pārbaudes kartē obligāti norāda ieteikumus nodarbinātā veselības aizsardzībai darba vietā (kolektīvie, individuālie aizsardzības līdzekļi, īpaši uz konkrēto personu vērsti veselības aizsardzības pasākumi, tai skaitā redzes korekcijas līdzekļu nepieciešamība darbam ar datoru);

45.2. darba devējs nodrošina minēto ieteikumu ievērošanu nodarbinātā veselības aizsardzībai darba vidē.

 1. Veselības pārbaudes kartē norāda, ka izmeklējamās personas veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam:

46.1. ja izmeklējamai personai, kura darbā ir pakļauta vai kuru paredzēts pakļaut veselībai kaitīgo darba vides faktoru ietekmei:

46.1.1. atklāti veselībai kaitīgā darba vides faktora izraisīti nopietni veselības traucējumi vai arodslimība un turpmāka saskare ar šo veselībai kaitīgo darba vides faktoru saistīta ar veselības stāvokļa pasliktināšanos;

46.1.2. konstatēti veselības traucējumi, kurus konkrētais veselībai kaitīgais darba vides faktors var būtiski pasliktināt un ietekmēt jau esošas ar darbu nesaistītas slimības gaitu;

46.2. ja izmeklējamai personai, kura veic vai veiks darbu īpašos apstākļos:

46.2.1. konstatētas šo noteikumu 2.pielikumā norādītās absolūtās medicīniskās kontrindikācijas veicamajam darbam;

46.2.2. konstatētas šo noteikumu 2.pielikumā norādītās izvērtējamās medicīniskās kontrindikācijas, kuras pēc arodslimību ārsta izvērtējuma ir tādas, kas rada nelaimes gadījumu risku nodarbinātajam vai apkārtējiem cilvēkiem, veicot darbu norādītajos īpašajos apstākļos;

46.2.3. konstatēti citi šo noteikumu 2.pielikumā neminēti veselības traucējumi, kurus arodslimību ārsts vērtē kā tādus, kas rada nelaimes gadījumu risku nodarbinātajam vai apkārtējiem cilvēkiem, veicot darbu norādītajos īpašajos apstākļos. Šādā gadījumā medicīniskajā dokumentācijā norāda lēmuma pamatojumu;

46.3. noteiktu laiku, kamēr notiek ārstēšana (norādot veselības pārbaudes kartes 12.punktā pie īpašajām piezīmēm un ieteikumiem darba devējam to, ka tas ir uz ārstēšanās laiku, un ārpuskārtas veselības pārbaudes laiku pēc ārstēšanas kursa), ja:

46.3.1. veselībai kaitīgais darba vides faktors nodarbinātajam izraisījis atgriezeniskus veselības traucējumus, kad iespējama izārstēšanās un darbspēju atjaunošanās;

46.3.2. nodarbinātajam, kurš veic darbu īpašos apstākļos, konstatētie veselības traucējumi, kas var radīt nelaimes gadījumu risku, ir izārstējami un atgriezeniski.

 1. Ja atbilstoši šo noteikumu 46.3.apakš-punktam veselības pārbaudes kartē norāda, ka nodarbinātā veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam, arodslimību ārsts:

47.1. sniedz ieteikumus par ārstēšanas un rehabilitācijas pasākumiem, ja nepieciešams, nosūta izmeklējamo personu ar konsultanta atzinumu pie ģimenes ārsta ambulatorai ārstēšanai;

47.2. norāda ieteicamos darba aizsardzības pasākumus;

47.3. norāda ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes laiku pēc ārstēšanas kursa pabeigšanas, lai novērtētu, vai veselībai kaitīgo darba vides faktoru izraisītie veselības traucējumi un veselības traucējumi, kas radīja nelaimes gadījumu risku, novērsti un veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam.

 1. Ja, veicot nodarbinātā veselības pārbaudi, atklāj konkrētā veselībai kaitīgā darba vides faktora izraisītus atgriezeniskus veselības traucējumus, kurus ar ārstniecības pasākumiem var novērst neilgā laikā, arodslimību ārsts var izsniegt nodarbinātajam darbnespējas lapu, nozīmējot ārstēšanu, un līdz ārstēša­nas beigām atlikt veselības pārbaudes kartes II sadaļas aizpildīšanu.
 2. Ja, veicot veselības pārbaudi, arodslimību ārsts vai ārsts speciālists konstatē, ka izmeklējamai personai nepieciešami medikamenti, korekcijas līdzekļi, tai skaitā redzes korekcijas līdzekļi, vai ārstnieciskas procedūras, viņš atbilstoši kompetencei izsniedz izmeklējamai personai nepieciešamās receptes un nosūtījumus vai nosūta attiecīgo personu pie ģimenes ārsta.
 3. Uz noteiktu laiku nodarbināto veselības pārbaudes
 4. Ja izmeklējamo personu pie darba devēja paredzēts nodarbināt noteiktu laiku, kas ir mazāks par gadu, izmeklējamo personu pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas nosūta veselības pārbaudes veikšanai, ja darbu paredzēts veikt īpašos apstākļos (2.pielikums) vai ja darba vides apstākļi atbilst šo noteikumu 14.3.apakš­punktā norādītajiem.
 5. Ja izmeklējamo personu paredzēts nodarbināt mazāk par gadu pie darba devēja, pie kura šī persona jau tika nodarbināta iepriekš, un kopš iepriekšējās nodarbinātības pagājis mazāk nekā gads, periodiskās veselības pārbaudes veic atbilstoši šo noteikumu 14.punktam.
 6. Ja darba devējs personu, kura jaunāka par 18 gadiem un kura iegūst izglītību izglītības iestādē, nodarbina noteiktu laiku (kad izglītības iestādē ir brīvlaiks), ne ilgāku par trim mēnešiem, veselības pārbaudi atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai var neveikt, ja darba devējs pieprasa un saņem ģimenes ārsta izziņu par minētās personas veselības stāvokli.
 7. Veselības pārbaudes kartes uzglabāšana un darba devēja veicamie pasākumi
 8. Pirmo veselības pārbaudes kartes eksemplāru ar atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam nodarbinātais vai persona pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas iesniedz darba devējam, otrs eksemplārs glabājas izmeklējamās personas medicīniskajā dokumentācijā pie arodslimību ārsta, kurš veica veselības pārbaudi.
 9. Darba devējs vai viņa pilnvarota persona pēc veselības pārbaudes kartes saņemšanas aizpilda veselības pārbaudes kartes III sadaļu “Darba devēja veiktie pasākumi atbilstoši obligātās veselības pārbaudes atzinumā norādītajam”.
 10. Ja veselības pārbaudes kartē arodslimību ārsts norādījis ieteikumus nodarbinātā veselības aizsardzībai darba vietā, darba devējs ievēro norādītos ieteikumus attiecībā uz darba vides sakārtošanu un atbilstoši aizpilda veselības pārbaudes kartes III sadaļu.
 11. Ja veselības pārbaudes kartē arodslimību ārsts norādījis tikai izmeklējamās personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam un veselības pārbaudes kartes 12.punkts nav aizpildīts, darba devējs var neveikt atzīmes veselības pārbaudes kartē.
 12. Ja atbilstoši šo noteikumu 46.3.apakš­punktam veselības pārbaudes kartē ir norādīts, ka nodarbinātā veselības stāvoklis uz laiku, kamēr notiek ārstēšana, neatbilst veicamajam darbam, bet nodarbinātais var strādāt citā darbā, neizmantojot darbnespējas lapu, darba devējs:

57.1. nodrošina nodarbinātajam darba apstākļus bez konkrētā veselībai kaitīgā darba vides faktora ietekmes;

57.2. nodrošina, ka nodarbinātais neveic darbu konkrētajos īpašajos apstākļos;

57.3. ievēro norādītos ieteikumus attiecībā uz darba vides sakārtošanu;

57.4. veselības pārbaudes kartē norādītajā laikā nosūta nodarbināto uz ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudi.

 1. Ja veselības pārbaudes kartē ir norādīts, ka nodarbinātā veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam, darba devējs:

58.1. nodrošina nodarbinātajam darba apstākļus bez konkrētā veselībai kaitīgā darba vides faktora ietekmes;

58.2. nodrošina, ka nodarbinātais neveic darbu konkrētajos īpašajos apstākļos.

 1. Veselības pārbaudes kartes darba devējs glabā ne mazāk kā 10 gadus. Pēc tam tās nodod arhīvā atbilstoši normatīvajos aktos par dokumentu glabāšanu un nodošanu arhīvā noteiktajām prasībām.
 2. Darba devējs pēc nodarbinātā pieprasījuma izsniedz darba devēja apliecinātu nodarbinātā veselības pārbaudes kartes kopiju.