Arodslimībaswww.arodslimibas.lv
     
LAĀB juridiskā adrese: Dzirciema 16, A 708 kab., Rīga, LV-1007
Tālrunis/fakss: 22435337, 67409139
E-pasti: Maija.Eglite@rsu.lv
Ilze.Feldberga@rsu.lv
PACIENTIEM / ARODSLIMĪBU PACIENTU TIESĪBAS

ARODSLIMNIEKA TIESĪBAS

Šajā materiālā sniegta informācija par arodslimnieka tiesībām saņemt kompensāciju par veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī par kārtību, kādā to var izdarīt.

1. Uz personām, kuras saņēmušas no Ministru kabineta pilnvarotās Centrālās ārstu konsultatīvās komisijas arodslimībās (CĀKKA) atzinumu par saslimšanu ar arodslimību pēc 1997. gada 1. janvāra, attiecas LR likums "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" (likums stājies spēkā no 01.01.1997.).

Šīm personām ir tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību:

 • Ja uz arodslimības diagnozes uzstādīšanas laiku darba stāžs no 1997.g.01.01. ir pilni 3 gadi (nav svarīgi vai persona ir vai nav darba attiecībās);
 • ja viņas ir stājušās valsts civildienesta attiecībās.

Kādas izmaksas un pakalpojumus ietver apdrošināšanas atlīdzība?

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) maksā:

 • Slimības pabalstu - apmaksu par darbnespējas lapu sākot ar pirmo darba nespējas dienu līdz 52 kalendārajām nedēļām. Šo pabalstu piešķir 80 % apmērā no vidējās 6 mēnešu algas.
 • Atlīdzību par darbspēju zaudējumu. Ja arodslimības rezultātā apdrošinātā persona pilnīgi vai daļēji zaudējusi darbspējas, tad par katru mēnesi, sākot ar darbspēju zaudējuma noteikšanas dienu, tiek izmaksāta atlīdzība, kas atkarīga no personas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas un Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) noteiktās darbspēju zaudējuma pakāpes (procentos).
 • Vienreizēju pabalstu, kuru var saņemt atlīdzības par darbspēju zaudējumu vietā, ja darbspēju zaudējums noteikts 10 - 24% apmērā uz mūžu.
 • Atlīdzību par apgādnieka zaudējumu arodslimnieka nāves gadījumā izmaksā viņa darba nespējīgajiem ģimenes locekļiem, kurus mirušais daļēji vai pilnīgi apgādāja.
 • Atlīdzību par papildus izdevumiem:
  - izdevumu apmaksa par ārstēšanu, aprūpi;
  - profesionālo rehabilitāciju (piem. kursi jaunas profesijas apgūšanai),
  - pavadoņa apmaksa un ārstniecības iestāžu apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksa;
  - maksa par rehabilitācijas līdzekļu iegādi, to remontu, medicīnisko rehabilitāciju (piem. dažādas procedūras, masāžas, ārstēšanās sanatorijā u.c.);
  - tehnisko palīglīdzekļu (protēžu u.c.) iegādei un remontam.

Jebkura apdrošināšanas atlīdzība nedrīkst būt lielāka par 15 valstī noteiktajām minimālajām mēnešalgām uz likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" stāšanos spēkā - t.i. 875 Ls.

Kā jārīkojas, lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību?

Jāgriežas VSAA filiālē pēc dzīves vietas, ņemot līdz CĀKKA atzinuma par konstatēto arodslimību kopiju. Papildus šim dokumentam VSAA filiālē ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • lai saņemtu slimības pabalstu - darbnespējas lapa B ar darba devēja apstiprinājumu par apdrošinātās personas neierašanos darbā;
 • lai saņemtu atlīdzību par darbspēju zaudējumu, kā arī likumā noteiktajos gadījumos vienreizējo pabalstu:
  - izraksts no VDEĀK akta par darbspēju zaudējuma noteikšanu procentos,
  - invaliditātes izziņas kopija (šos dokumentus VSAA filiālei nosūta VDEĀK),
  - atlīdzības par darbspēju zaudējumu pieprasījums;
 • lai saņemtu papildu izdevumu apmaksu -
  - ārstējošā ārsta izsniegta medicīniskā veidlapa 027/u "Izraksts no ambulatorā /stacionārā slimnieka medicīniskās kartes," ko var aizstāt ar izrakstu no slimības vēstures vai konsultanta slēdzienu. Svarīgi, ka minētajos dokumentos ir norādīts par attiecīgās ārstēšanas vai cita veselības uzlabošanas pakalpojuma nepieciešamību,
  - dokumenti, kas apliecina attiecīgo izdevumu samaksu - čeki un kvītis;
  - cietušās personas vai tās pilnvarotās personas pieprasījums par pakalpojumu apmaksu;
 • lai saņemtu atlīdzību par apgādnieka zaudējumu -
  - izziņa par nāves cēloņa saistību ar arodslimību;
  - apdrošinātās personas miršanas apliecība,
  - izziņa no dzīvesvietas par ģimenes sastāvu un apdrošinātās personas apgādībā bijušajiem ģimenes locekļiem,
  - ja nepieciešams, citi dokumenti, kas apliecina apdrošinātās personas apgādībā bijušo personu darbnespēju vai mēneša vidējo ienākumu apmēru,
  - pieprasījums par atlīdzības piešķiršanu.

Pašnodarbinātie nav apdrošināti arodslimību gadījumos un tātad nevar saņemt apdrošināšanas atlīdzību no VSAA!

2. Personām, kurām nodarīts kaitējums darbā līdz 1997.gada 1. janvārim un kuras saņēmušas no Ministru kabineta pilnvarotās Centrālās ārstu konsultatīvās komisijas arodslimībās (CĀKKA) atzinumu par saslimšanu ar arodslimību pirms 1997. gada 1. janvāra, kā arī personām, kuras saņēmušas slēdzienu par arodslimību pēc 01.01.1997.g., bet nav 3 gadu darba stāža no 1997.01.01. līdz arodslimību diagnozes uzstādīšanas brīdim, kaitējuma atlīdzību maksā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.378 ( 2001.23.08.) "Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības, aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtība".

Tiesības uz kaitējuma atlīdzību ir:

 • darbiniekam uz visu VDEĀK noteikto darbspēju zaudējuma laiku;
 • apgādājamam uz laiku, kamēr viņam ir vai bija normatīvajos aktos noteiktais apgādājamā statuss.

Kaitējuma atlīdzības apmaksā ir iespējami 3 varianti:

 • Darba devējs eksistē un maksā kaitējuma atlīdzību. Ja uzņēmumu pārdod, tad jaunais īpašnieks pārņem visas saistības un viņam ir jāmaksā arodslimniekiem kaitējuma atlīdzību. Te dažkārt ir jātiesājas ar jauno uzņēmuma īpašnieku.
 • Uzņēmums bankrotē vai tiek likvidēts. Šādā gadījumā darba devējs vai persona, kas nodarbojas ar uzņēmuma likvidāciju, izmaksā darbiniekam vai apgādājamam visus kaitējuma atlīdzības parādus, kā arī pārskaita kaitējuma atlīdzības summu par turpmākajiem trim gadiem VSAA speciālajā budžetā. Kaitējuma atlīdzības turpmāko izmaksu līdz brīdim, kad darbiniekam vai apgādājamam izbeidzas tiesības uz minēto atlīdzību, veic VSAA.
 • Personām, kurām vairs nav darba devēja, t.i., ja Uzņēmumu reģistrā vai tiesā ir konstatēts fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par arodslimību nav nosakāms (ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra), VSAA piešķir darbiniekam vai apgādājamam kaitējuma atlīdzību ar tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienu. Jāpiezīmē, ka par arodslimības rašanos var būt atbildīgi vairāki uzņēmumi.

Ja kaitējuma atlīdzības saņēmējs izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, kaitējuma atlīdzība viņam tiek izmaksāta par turpmākajiem sešiem mēnešiem, rēķinot no dienas, kad iesniegts rakstisks pieprasījums un uzrādīta pase ar atzīmi par izrakstīšanos, un turpmākā izmaksa tiek pārtraukta, ja starpvalstu līgumos nav paredzēta cita kārtība, izņemot gadījumu, ja darba devējs vai viņa tiesību un saistību pārņēmējs labprātīgi turpina šīs izmaksas.

Ja darbiniekam kaitējuma atlīdzība piešķirta līdz 1997.gada 1. janvārim, bet viņš pēc minētā termiņa turpina strādāt un viņam konstatē citu arodslimību, tad VSAA aprēķina un izmaksā darbiniekam likumā paredzēto apdrošināšanas atlīdzību par visu darbaspēju ekspertīzes komisijas noteikto darbspēju zaudējumu, bet darba devējs vai viņa tiesību un saistību pārņēmējs kaitējuma atlīdzināšanu par iepriekš nodarīto kaitējumu darbiniekam pārtrauc. Šādā gadījumā darba devējs vai viņa tiesību un saistību pārņēmējs katru mēnesi kopā ar sociālās apdrošināšanas iemaksām pārskaita speciālajā budžetā summu, kas vienāda ar darbiniekam saskaņā ar šiem noteikumiem aprēķināto kaitējuma atlīdzību par pēdējo kalendāra mēnesi pirms apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas. Ja darba devējs vai viņa tiesību un saistību pārņēmējs nav veicis kaitējuma atlīdzības iemaksas šajā punktā noteiktajā kārtībā, VSAA ir tiesīga parāda summu piedzīt regresa kārtībā.

Papildu izdevumu atlīdzināšana:

Darba devējs vai viņa tiesību un saistību pārņēmējs atlīdzina darbiniekam papildus izdevumus, kas saistīti ar:
- izdevumu apmaksu par ārstēšanu, aprūpi;
- profesionālo rehabilitāciju (piem. kursi jaunas profesijas apgūšanai),
- pavadoņa apmaksu un ārstniecības iestāžu apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu;
- maksu par rehabilitācijas līdzekļu iegādi, to remontu, medicīnisko rehabilitāciju (piem. dažādas procedūras, masāžas, ārstēšanās sanatorijā u.c.);
- tehnisko palīglīdzekļu (protēžu u.c.) iegādi un remontu.

Minēto papildu izdevumu nepieciešamību nosaka ārstniecības iestāde, un tos sedz, pamatojoties uzšādiem dokumentiem:
- darbinieka rakstisku pieprasījumu papildu izdevumu samaksai;
- dokumentiem, kas apliecina papildu izdevumu apmēru attiecīgajā gadījumā;
- Ministru kabineta pilnvarotās CĀKKA atzinumu kopiju par konstatēto arodslimību (uzrādot oriģinālu).

Personām, kuru darba devējs nav nosakāms (izslēgts no Uzņēmuma reģistra), kā arī citām personām, kurām kaitējuma atlīdzību, kā minēts iepriekš, maksā VSAA, papildu izdevumus VSAA neatlīdzina.

Neskaidrību gadījumos lūdzu zvaniet uz tālāk norādītajām iestādēm:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša ielā 70a, Rīga LV 1011, tel.7011800
Neskaidrību gadījumos zvanīt Ž. Briķei, tel.7013647;
vai M.Skujeniekam, tel.7013650

Rīgas Stradiņa universitātes
Darba un vides veselības institūts,
Dzirciema ielā 16 Rīgā LV 1007
Neskaidrību gadījumā zvanīt M.Eglītei, tel.7409139.

JavaScript DHTML Drop Down Menu By Milonic mājas lapu izstrāde